Att bilda de bildade

september 8, 2008

Vi behöver ett nytt sätt att se på högre utbildning av redan bildade systemutvecklare. Idag förutsätter vi att det alltid finns någon som kan skedmata oss med sin kompetens. Det är en strategi som främst är gångbar för oerfarna systemutvecklare, men när man som mer erfaren systemutvecklare ska fortbilda sig så är man, i hög grad, hänvisad till solitära självstudier.

Det finns uppenbara nackdelar med den här strategin.

Jag har tänkt göra ett, måhända fåfängt, försök att formulera en ny strategi, främst riktad mot högre utbildning av redan hantverksskickliga systemutvecklare. De idéer som jag formulerat, tillsammans med ett par av mina systemutvecklarvänner, bygger i mångt och mycket på konferensformen Open Space. Som så många andra framgångsrika strategier så bygger utbildningsformen på att:

  • Maximera samarbetet
  • Öka utbytet mellan olika kompetenser
  • Minska overhead-kostnaderna
  • Möjliggöra anpassning till snabb förändring

Först tänker jag redogöra för grundupplägget för utbildningsformen, sedan tänkte jag redovisa en samling vanor som jag tror kan komma att beskrivas som frivilliga ”best practices”. Sist tänker jag argumentera för hur formen löser de problem som idag finns med högre vidareutbildning av systemutvecklare.

Ett nytt upplägg

En utbildning modereras av en eller flera moderator(er).

Gruppen av deltagare får först en snabb förevisning om formatet på utbildningen.

Varje medlem i gruppen får sedan chansen att föreslå ett eller flera ämnen som man vill ta upp. Dessa ämnen presenteras inför gruppen och representeras av indexkort eller likn. på en tillgänglig vägg.

Sedan anmäler man sig till det ämnet som man helst vill arbeta med under den närmsta sessionen. Ämnen godkänns genom den acceptans som ämnet får när deltagare anmäler sitt intresse.

Den sista delen av sessionen håller varje grupp en kort presentation inför samtliga deltagare där man formulerar vad man lärt sig under sessionen.

Faciliterarnas roll är att se till att ingen grupp hindras av tekniska problem eller av att man inte begripit formen för utbildningen.

Rekommenderade vanor

Här följer ett par vanor som kan tjäna som insipration till den som utformar kurstillfällen.

Ämnesformuleringar

När man formulerar ett ämne så ska man formulera ämnen som man kan tänka sig att själv bidra aktivt till i imperativ (ex. ”Att skriva förvaltningsbara testfall.”). Om det istället är så att man har väldigt begränsade kunskaper i ämnet så kan man formulera sig som en fråga (ex. ”Hur skriver man förvaltningsbara testfall?”)

Gruppstorlekar

Om ämnet kräver programmering så bör inte större grupper än tre personer tillåtas. Bättre är då att dela upp de, exempelvis, 5 personerna i en grupp om tre och en om två personer. Sedan finns det ju inget som hindrar dem från att samarbeta nära mellan undergrupperna. Diskussionsämnen påverkas inte i samma grad, men det kan vara värt att även försöka hålla de grupperna mindre än sex deltagare så att alla känner att man hinner bidra och delta.

Sessionslängd

Man bör hinna med minst 5 sessioner på en dag där varje session tar ca. 90 minuter varav de sista 15 minuterna går till att presentera vad man gjort.

Tema

Inför en utbildning kan det vara bra att göra en grovsortering genom att slå fast ett tema ex. ”agil systemutveckling” eller ”systemintegration”.

Kalendarium

Utbildningstillfällen bör ges med förutsägbara intervall så att man kan som deltagare kan välja att förvarna sina uppdragsgivare om frånvaro.

Utrustning

Deltagaren ska själva ta med en bärbar dator alternativt, med god framförhållning, avisera att han/hon behöver låna dator för dagen.

Faciliteraren ska tillhandahålla trådlöst och trådat nätverk med internetanslutning.

Faciliteraren ska hålla med blädderblock, whiteboards, indexkort, post-its och lämpliga filtpennor.

Lokaler

Om akustiken är olämplig så bör flera rum tillhandahållas så att grupperna inte stör varandra.

Motivering till upplägget

Kunskapsnvåerna Shu, Ha, Ri lär oss att vi med stigande grad av bildning får en ny attityd till vårt kunnande och även nya förutsättningar för vårt lärande. Ett utbildningsformat som fungerar för en nybörjare fungerar inte nödvändigtvis för någon som redan hunnit fördjupa sig i ämnet och tvärtom.

Kollektivt ägarskap

Som redan bildad kan tid för reflektion tillsammans med andra bildade vara effektivt. Som nybörjare kan det mest verka förvirrande, då vill man istället ha handfasta recept på framgång. Dessutom har man som mer avancerad utvecklare börjat tillämpa egna vanor som kan vara intressant att få återkoppling på tillsammans med andra lika avancerade yrkesutövare. Det motiverar varför man inte ska ha lärarledd undervisning. Vi vill alla bidra och lära oss av varandra och när vi redan har tiotalet erfarna utvecklare samlade så är det slöseri att bara förlita sig på en eller två av dem.

Öppen agenda

Som engagerad utvecklare får man ständigt stimulans att prova nya verktyg, ansatser och attityder till att angripa välkända problem. Det som saknas är den där avsatta tiden då man i lugn och ro kan koncentrera sig på att leva ut de nya idéerna. Jag vill att den nya utbildningsformen ska fånga upp de aktuella intressen som man går omkring med. Därför är det av stor vikt att man har en öppen agenda för utbildningen. Vi vill bli av med attityden att läraren vet bättre vad du behöver lära dig än du själv.

Pris/prestanda

Kurser idag är tämligen dyra. Det är inte ovanligt att man får betala 10.000:- för en  endagsutbildning. För IT-konsulter som har en alternativinkomst på 1000:-/tim ger det en totalkostnad på ca. 18.000:-. En, inte obetydlig, del av det man betalar för är lärarens förberedelsetid. Med detta nya format krävs i stort sett ingen förberedelsetid alls. I princip borde man kunna komma ner i en kostnad på ca. 3000:-/deltagare och dag (11.000:- inklusive inkomstbortfallet) för en grupp om ca. 15 personer. Med en sådan kostnad är det rimligt att kunna ha råd med en tvådagarsutbildning minst två gånger om året.

Framtidssäker

Att kunna förändra kursen snabbt är en viktig framgångsfaktor. Genom att kursen utformas på plats och med hjälp av alla deltagares kunnande kan man garantera att kursen ständigt uppdateras med de senaste idéerna.

Noterbart

Kanske lite förmätet att tacka de som inspirerat till en blogpost men jag känner att jag vill sända ett stort tack till Peter Krantz och Niklas Lindström som förstod mitt hypomaniska tillstånd och snabbt avbröt sina respektive arbetsuppgifter för att ta en fika på Drottninggatan bara för att höra mig redogöra lite osammanhängade för min idé. Ett stort tack även till Joakim Holm som nästan missade sin tvättid för att ta sig tid att ge återkoppling på idén.

Till er tre: er respons var, som vanligt, klarsynt och mycket givande. Utan er hade min idé fortfarande varit luddig och ogripbar som ett cumulusmoln.

Tack även till Mats Oldin som var den som ställde mig frågan hur man ska utforma en utbildning som inte löper risken att bli inaktuell en månad efter att den tagits fram.

Annonser